Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU FLEET SOLUTIONS SP. Z O.O.

Wynajmujący FLEET SOLUTIONS Sp. z o.o., działający pod marką handlową YOURRENT, wynajmuje Najemcy samochód (zwany dalej „samochodem”) szczegółowo opisany w Umowie Najmu (zwanej dalej „Umową”) oraz w protokole przekazania samochodu, stanowiącym integralną część umowy, na warunkach opisanych poniżej oraz w treści Umowy Najmu (zwanych dalej łącznie „Warunkami”), a Najemca akceptuje Warunki stanowiące podstawę łączącego strony stosunku najmu. Warunki będą miały zastosowanie również w przypadku zmiany przedmiotu najmu w czasie obowiązywania umowy.

1. Wynajem i zwrot samochodu:

Wynajęty Najemcy samochód jest w dobrym stanie tj. posiada kompletne wyposażenie, dokumenty samochodu i jeden komplet kluczy. Samochód jest sprawny technicznie. Stan techniczny samochodu dokumentowany jest na protokole wydania samochodu wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami najemcy, dotyczącymi stanu przedmiotu najmu. Doba najmu trwa 24 godziny licząc od daty i godziny rozpoczęcia najmu wpisanej na umowie najmu. Stawki za wynajem obejmują wyłącznie okresy 24 godzinne. Cena brutto za każdą dobę najmu jest podana w „informacji o taryfie”, znajdującej się na pierwszej stronie niniejszej umowy. Koszt najmu samochodu liczony jest jako suma: iloczyn liczby dób wynajmu i stawki dziennej podanej w „informacji o taryfie”, powiększonej o obowiązujący podatek VAT, a także koszt wybranych przez Najemcę opcji dodatkowych wymienionych w punktach 2, 4 i 5. Koszt wynajmu jest płatny z góry, w momencie wynajmu samochodu. Wynajmujący ma prawo do zabezpieczenia na karcie kredytowej najemcy kwoty wynikającej z tytułu odpowiedzialności za wynajmowany samochód, określonej w punkcie 5 oraz dodatkowo ewentualnych opłat na poczet brakującego paliwa lub wyposażenia samochodu w momencie zwrotu przedmiotu najmu (nie więcej niż 1000 PLN).

Stan ilości paliwa określa się w protokole przekazania samochodu. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia przedmiotu najmu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał w momencie przekazania przedmiotu najmu, określoną w protokole wydania. Za ewentualne braki paliwa Najemca zobowiązuje się do zapłaty kosztów usługi dotankowania w kwocie 61,50 PLN oraz kosztów rzeczywistych ilości dotankowanego paliwa, liczonych według cen zakupu na danej stacji paliw. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji, zgodnej z jego przeznaczeniem, oraz w miejscu i dniu określonym w umowie. Każde przedłużenie umowy najmu musi być zgłoszone przez Najemcę Wynajmującemu w formie pisemnej przed wskazanym w umowie terminem zwrotu samochodu i potwierdzone przez Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu samochodu od Najemcy w przypadku bezumownego korzystania z samochodu. Wynikłe z tego tytułu koszty, poniesione przez Wynajmującego, obciążają Najemcę. Zwrot przedmiotu Najmu odbywa się w miejscu każdorazowo ustalonym z Wynajmującym, w obecności pracownika Wynajmującego oraz potwierdzony zostaje podpisaniem protokołu zwrotu samochodu, który dokumentuje datę, godzinę i stan zwracanego przedmiotu najmu. W przypadku braku podpisu Najemcy na protokole zwrotu samochodu Najemca akceptuje stan samochodu, opisany na protokole zwrotu samochodu przez pracownika Wynajmującego, stwierdzony w miejscu pozostawienia samochodu przez Najemcę.

2. Warunki używania samochodu:

Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji, jak również zgodnie z przepisami prawa. Zabronione jest przede wszystkim: a) palenie tytoniu lub innych substancji w wynajętym samochodzie; b) wyjazd wynajętym samochodem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że najemca uzyskał uprzednią, pisemną zgodę od Wynajmującego, jak również uiścił opłatę za przekroczenie granicy RP w wysokości 369 PLN (nie jest dozwolone przekraczanie granic z Państwami: AL, BA, BG, BY, MD, ME, MK, RO, RS, RU, TR, UA; chyba, że najemca uzyska od Wynajmującego specjalną zgodę); c) przewożenie zwierząt lub przedmiotów bez zabezpieczenia przed zabrudzeniami i zniszczeniami wnętrza samochodu; d) podnajmowanie samochodu w jakiejkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem; e) kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji kierującego; f) używanie wynajętego samochodu wbrew obowiązującym przepisom prawnym, celnym, drogowym; g) przez osobę inną niż Najemca, o ile osoba ta nie została zaakceptowana przez Wynajmującego i Najemca nie uiścił opłaty w wysokości 23 PLN za każdy dzień trwania umowy najmu. Maksymalna opłata naliczana jest za 10 dni trwania umowy najmu. W przypadku gdy w wyniku naruszenia zakazów opisanych powyżej Wynajmujący poniesie szkodę, Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego do wysokości poniesionej przez Wynajmującego szkody.

3. Odpowiedzialność Najemcy:

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Wynajmującego za szkody powstałe z winy Najemcy, w szczególności powstałe: a) podczas kierowania wynajmowanym samochodem przez osoby nieuprawnione do korzystania z samochodu, będące w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających; b) bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem; c) gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku; d) powstałe podczas używania samochodu jako narzędzia przestępstwa przez osobę uprawnioną do korzystania z samochodu; e) powstałe w następstwie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe na skutek niewłaściwego załadowania, przewożenia ładunku lub bagażu; f) spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę uprawnioną do korzystania z samochodu; g) powstałe wskutek kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia albo zabrania samochodu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku, gdy: - kierujący wysiadł z samochodu, pozostawiając wewnątrz kluczyki (sterowniki) służące do otwarcia i/lub uruchomienia samochodu, jak również, gdy nie dokonano zabezpieczenia poza samochodem dokumentów samochodu (dowodu rejestracyjnego samochodu) i/lub kluczyków (sterowników) służących do otwarcia, uruchomienia samochodu lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających samochód przed kradzieżą; - po zaparkowaniu samochodu w miarę możliwości w bezpiecznym miejscu parkowania nie dokonano zabezpieczenia samochodu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających samochód przed kradzieżą. Wynajmujący zaleca parkowanie wynajętego samochodu na parkingach strzeżonych.

Niezależnie od postanowienia powyższego Najemca zobowiązany jest do zapłaty :

a) kary umownej w wysokości 50 PLN + kwota z wyceny autoryzowanego serwisu z tytułu uszkodzenia, zgubienia lub utraty kluczyka lub pilota od samochodu;

b) kary umownej w wysokości 300 PLN z tytułu uszkodzenia, zgubienia lub utraty dowodu rejestracyjnego samochodu oraz tablic rejestracyjnych;

c) kary umownej w wysokości 100 PLN + całkowity koszt usługi serwisowej w autoryzowanej stacji + rzeczywisty koszt paliwa z tytułu zatankowania samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa;

d) kary umownej w wysokości 200 PLN z tytułu nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu lub innych substancji w wynajętym samochodzie;

e) kary umownej w wysokości 500 PLN z tytułu wyjazdu samochodu poza granice Polski bez wymaganej zgody Wynajmującego;

f) kary umownej w wysokości ...................................................................... złotych z tytułu ............................................................................. ,

- za każdy przypadek naruszeń, opisanych powyżej, jeżeli do ich wystąpienia doszło w skutek okoliczności leżących po stronie Najemcy.

W przypadku szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej samochodu, Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia oraz do niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących zdarzenia oraz miejsca postoju samochodu. Zabrania się Najemcy dokonywania naprawy samochodu bez wiedzy i pisemnej zgody Wynajmującego. W powyższym przypadku należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

4. Ograniczenie odpowiedzialności Najemcy:

Poprzez akceptację na pierwszej stronie umowy najmu CDW (ograniczenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia samochodu) oraz TP (ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży samochodu lub szkody całkowitej) oraz uiszczenie opłaty w zależności od klasy wynajmowanego samochodu zgodnie z obowiązującym cennikiem przedstawionym poniżej, Najemca ogranicza swoją odpowiedzialność za powstałe szkody w wynajmowanym samochodzie do kwoty opłaty administracyjnej za likwidację szkody, wymienionej w punkcie 5, uzależnionej od klasy wynajmowanego samochodu. Poprzez akceptację na pierwszej stronie umowy najmu SCDW&TP (SCDW: zniesienie odpowiedzialności najemcy w przypadku uszkodzenia samochodu, STP: zniesienie odpowiedzialności najemcy w przypadku kradzieży pojazdu (klucz oraz dowód rejestracyjny muszą być zwrócone)) oraz uiszczenie opłaty w zależności od klasy wynajmowanego samochodu, zgodnie z niżej wymienionym cennikiem, w zależności od zastosowanej taryfy cenowej, najemca znosi odpowiedzialność za powstałe w wynajmowanym samochodzie uszkodzenia. Za każdym razem w przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu Najemca ponosi koszt obsługi zdarzenia w wysokości 123 PLN. Akceptacja przez Najemcę CDW, TP oraz SCDW&STP nie zwalnia z odpowiedzialności Najemcy za samochód w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w punkcie 3 oraz niniejszych warunków: zniszczenie wnętrza samochodu, uszkodzenia opon, felg , szyb, dachu, anteny, podwozia, uszkodzeń mechanicznych silnika, wynikających z nieprawidłowego użytkowania samochodu oraz w przypadku rażącego zaniedbania oraz celowego naruszenia warunków najmu, przepisów prawa oraz przepisów drogowych, jak również nie dopełnienia formalności przez Najemcę wymaganych przez Wynajmującego i wymienionych w punkcie 6. Poprzez akceptację na pierwszej stronie umowy najmu „G&T – Pakiet szyby i opony” oraz uiszczenie opłaty w zależności od klasy wynajmowanego samochodu, zgodnie z poniższym cennikiem, najemca znosi swoją odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia szyb, opon lub felg spowodowanych podczas właściwej eksploatacji samochodu.

Stawki za ograniczenie odpowiedzialności za 1 dzień wynajmu samochodu w zależności od klasy auta: Mini (M): CDW 49,20 PLN, TP 18,45 PLN, SCDW 39,36 PLN, G&T 12,30 PLN; Ekonomiczna (E): CDW 55,35 PLN, TP 20,91 PLN, SCDW 49,20 PLN, G&T 18,45 PLN; Kompaktowa (C): CDW 61,5 PLN, TP 24,6 PLN, SCDW 61,5 PLN, G&T 24,60 PLN; Średnia (I, SUV): CDW 73,8 PLN, TP 30,75 PLN, SCDW 73,8 PLN, G&T 36,90 PLN; Standard (S) i 9-cio osobowe (F): CDW 86,1 PLN, TP 39,36 PLN, SCDW 73,8 PLN, G&T 43,05 PLN; Premium (P):CDW 86,1 PLN, TP 39,36 PLN, SCDW 123 PLN, G&T 49,20 PLN;

5. Opłaty:

Odpowiedzialność Najemcy w przypadku akceptacji CDW (ograniczenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia samochodu) zostaje ograniczona do kwoty opłaty administracyjnej za likwidację szkody, w zależności od klasy wynajmowanego samochodu: Mini (M): 1230 PLN; Ekonomiczna (E): 1845 PLN; Kompaktowa (C): 3075 PLN; Średnia (I): 4305 PLN; SUV 4305 PLN; Premium (P), Standard (S) oraz 9-cio osobowe (F): 6150 PLN; Luksusowa (L) i Ekstra (X): 6150 PLN. Wynajmujący ma prawo do obniżenia opłaty administracyjnej za likwidację szkody w przypadku kiedy koszty przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego, ustalone na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez uprawniony podmiot, są niższe od opłaty administracyjnej za likwidację szkody. Odpowiedzialność Najemcy w przypadku akceptacji TP (ograniczenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia samochodu; ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży samochodu lub szkody całkowitej) zostaje ograniczona do kwoty opłaty administracyjnej za likwidację szkody całkowitej lub kradzieży z tyt. polisy AC w kwocie 3000 PLN, bez względu na klasę wynajmowanego pojazdu. W przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przepisów prawnych przez Najemcę lub gdy powstała w majątku wynajmującego szkoda przewyższa wysokość kar umownych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia całości odszkodowania na zasadach ogólnych. Wynajmujący obciąży Najemcę udokumentowanymi kosztami związanymi z koniecznością zakupu utraconego przez Najemcę wyposażenia przedmiotu najmu. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z zawinionego naruszenia przepisów prawa, przepisów drogowych i porządku publicznego podczas trwania umowy najmu. Za każdorazowe wskazanie użytkownika samochodu, przy otrzymaniu zapytania od instytucji do tego uprawnionych, Najemca zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu 80 PLN, w okresie do 5 lat od daty zwrotu samochodu i wyraża zgodę na obciążenie przez Wynajmującego podanej w niniejszej umowie karty kredytowej w/w kwotą. W przypadku wynajmu samochodu poza godzinami pracy punktu wynajmu, Najemca uiści opłatę dodatkową w wysokości 123 PLN z tytułu wynajmu poza godzinami pracy punktu wynajmującego. W przypadku zwrotu samochodu przez Najemcę w innym punkcie świadczenia usług przez Wynajmującego niż w mieście, w którym nastąpiło wydanie przedmiotu najmu, Najemca uiści opłatę w wysokości 369 PLN. Na wyraźną prośbę Najemcy, za dodatkową odpłatnością samochód może zostać wydany lub odebrany od Najemcy w miejscu wskazanym przez Najemcę. Kwota opłaty za usługę stanowi iloczyn kwoty 2,50 PLN za każdy kilometr oraz ilości kilometrów liczonych od najbliższego punktu świadczenia usług wynajmu samochodów przez Wynajmującego. Do wynajętego samochodu Najemca ma możliwość wynajęcia dodatkowego wyposażenia w postaci: fotelika dziecięcego w cenie 148 PLN bez względu na długość okresu najmu; podkładki dla starszego dziecka w cenie 98 PLN bez względu na długość okresu najmu; nawigacji GPS w cenie 37 PLN za każdy dzień trwania umowy najmu (maksymalna opłata wynosi 370 PLN w ramach jednej umowy najmu).

6. Wypadki i kradzieże:

W każdym przypadku kradzieży lub zaistnienia szkody w przedmiocie najmu w związku z kolizją, przestępstwem lub zdarzeniem losowym, Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Wynajmującego oraz jednostkę Policji, jak również w miarę możliwości dokonać wszelkich innych czynności zapobiegających zwiększeniu rozmiaru szkody. Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach przedmiotu najmu. Zawiadomienie winno być dokonane wraz z wszelkimi informacjami związanymi z okolicznościami powstania szkody na wypełnionym przez Najemcę druku „oświadczenie o zdarzeniu”, dostępnym w dokumentach wynajmowanego samochodu, najpóźniej w momencie zdania przedmiotu najmu Wynajmującemu. W szczególności w przypadku kradzieży przedmiotu najmu Najemca obowiązany jest do zgłoszenia kradzieży w jednostce Policji, dzięki któremu Wynajmujący uzyska kopię potwierdzenia zgłoszenia faktu kradzieży przedmiotu najmu od wskazanej przez Najemcę jednostki Policji. Najemca dołoży należytej staranności w celu ustalenia okoliczności zaistniałych zdarzeń. Najemca jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w procesie likwidacji szkody. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zawinione zaniedbania w dokonaniu odpowiednich zgłoszeń, jeśli wynikiem tych zaniedbań była utrata uprawnień do odszkodowania lub powstanie innych skutków prawnych niekorzystnych dla Wynajmującego.

7. Odpowiedzialność Wynajmującego:

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, opłaty parkingowe, oraz mandaty nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.

8. Ubezpieczenie:

Wynajmujący oświadcza, że samochód posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ważne na terytorium RP oraz krajów UE. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów samochodu.

9. Postanowienia końcowe:

Administratorem danych osobowych jest FLEET SOLUTIONS Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-615), ul. Gen. Zygmunta Waltera-Jankego 15B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000271612, NIP: 954-25-76-356, o kapitale zakładowym w wysokości 12.261.500 PLN. Najemca oświadcza, że dobrowolnie przez niego przekazane dane osobowe są prawdziwe i wyraża zgodę na ich przetwarzane przez Fleet Solutions Sp. z o.o. lub podmioty trzecie z nim współpracujące, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2016, poz. 922). Najemcy, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia czy sprostowania. Najemca oświadcza, iż jest świadomy treści powyższych zapisów oraz akceptuje w pełni postanowienia niniejszej umowy, którą otrzymał wraz z ogólnymi warunkami oraz protokołem wydania/zwrotu samochodu. Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy podlegają: a) w przypadku umów z przedsiębiorcami, rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Wynajmującego; b) w przypadku umów z konsumentami, Sąd właściwości ogólnej. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą Stron, wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Logowanie

Masz pytania? Napisz do nas!

* - wymagane dane do wysłania wiadomości

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco z promocjami i nowymi ofertami

Twoje konto

Jezeli nie masz kontaZarejestruj się