Regulamin

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ARMADA SERVICE sp. z o.o.

Wynajmujący Armada Service wynajmuje Najemcy samochód (zwany dalej „samochodem”) szczegółowo opisany w Umowie Najmu (zwanej dalej „Umową”) oraz w protokole przekazania samochodu stanowiącego integralną część umowy na warunkach opisanych poniżej oraz w treści Umowy Najmu (zwanych dalej łącznie „Warunkami”), a Najemca akceptuje Warunki stanowiące podstawę łączącego strony stosunku najmu. Warunki będą miały zastosowanie również w przypadku zmiany przedmiotu najmu w czasie obowiązywania umowy.

1.Wynajem i zwrot samochodu: Wynajęty Najemcy Samochód jest w dobrym stanie tj. posiada kompletne wyposażenie, dokumenty samochodu i jeden komplet kluczy. Samochód jest sprawny technicznie.  Stan techniczny samochodu dokumentowany jest na protokole wydania samochodu wraz z ewentualnymi zastrzeżeniami najemcy, dotyczącymi stanu przedmiotu najmu. Doba najmu trwa 24 godziny licząc od daty i godziny rozpoczęcia najmu wpisanej na umowie najmu. Stawki za wynajem obejmują wyłącznie okresy 24 godzinne. Cena netto za każdą dobę najmu jest podana w „informacji o taryfie” Koszt najmu samochodu liczony jest jako suma: iloczyn liczby dób wynajmu i stawki dziennej podanej w „informacji o taryfie” powiększonej o obowiązujący podatek VAT oraz koszt wybranych przez najemcę opcji dodatkowych wymienionych w punktach 2,4 i 5. Koszt wynajmu jest płatny z góry w momencie wynajmu samochodu. W przypadku wcześniejszego zwrotu przedmiotów najmu najemcy nie przysługuje zwrot części uiszczonej a niewykorzystanej  opłaty. Wynajmujący ma prawo do zabezpieczenia na karcie kredytowej najemcy kwoty wynikającej z tytułu odpowiedzialności za wynajmowany samochód oraz ewentualnych opłat na poczet  brakującego paliwa momencie zwrotu przedmiotu najmu.

Stan ilości paliwa określa się w protokole przekazania samochodu. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia przedmiotu najmu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał w momencie otrzymania przedmiotu najmu określoną w protokole wydania. Za ewentualne braki paliwa, najemca zobowiązuje się do zapłaty kosztów usługi dotankowania zbiornika paliwa do stanu ilości paliwa w momencie wydania przedmiotu najmu stanowiących iloczyn brakujących litrów paliwa oraz stawki 11,07 PLN. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji zgodnej z jego przeznaczeniem oraz w miejscu i dniu określonym w umowie, chyba że zwrócenie samochodu w stanie pogorszonym wynika z okoliczności za które Najemca odpowiedzialności nie ponosi. Każde przedłużenie umowy najmu musi być zgłoszone przez Najemcę Wynajmującemu w formie pisemnej przed wskazanym w umowie terminem zwrotu samochodu i potwierdzone przez wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu  samochodu od Najemcy w przypadku bezumownego korzystania z samochodu. Wynikłe z tego tytułu koszty, poniesione przez Wynajmującego, obciążają Najemcę. Zwrot przedmiotu Najmu odbywa się w miejscu każdorazowo ustalonym z Wynajmującym w obecności pracownika Wynajmującego oraz potwierdzony zostaje podpisaniem protokołu zwrotu samochodu, który dokumentuje datę, godzinę i stan zwracanego przedmiotu najmu. W przypadku braku podpisu najemcy na protokole zwrotu samochodu  najemca akceptuje stan samochodu ,opisany na protokole zwrotu samochodu przez pracownika Wynajmującego stwierdzony w miejscu pozostawienia samochodu przez Najemcę.

2. Warunki używania samochodu: Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji jak również przepisami prawa. Zabronione jest przede wszystkim: a) palenie tytoniu lub innych substancji w wynajętym pojeździe, b) wyjazd wynajętym samochodem poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że najemca uzyskał uprzednią, pisemną zgodę od wynajmującego, jak również uiścił opłatę za przekroczenie granicy RP w wysokości 369 PLN(Nie jest dozwolone przekraczanie granic z  Państwami : AL, BA, BG, BY, MD, ME, MK, RO, RS, RU, TR, UA Chyba, że najemca uzyska od Wynajmującego specjalną zgodę.) , c) przewożenie zwierząt lub przedmiotów bez zabezpieczenia przed zabrudzeniami i zniszczeniami, d) podnajmowanie samochodu w jakiejkolwiek formie lub pod jakimkolwiek tytułem, e) kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków, lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji kierującego, f) używanie wynajętego samochodu wbrew obowiązującym przepisom prawnym, celnym, drogowym. g) przez osobę inną niż Najemca o ile osoba ta, została zaakceptowana przez Wynajmującego i  Najemca uiścił opłatę w wysokości 23 PLN za każdy dzień trwania umowy najmu. Maksymalna opłata naliczana jest za 10 dni trwania umowy najmu. W przypadku, gdy w wyniku naruszenia zakazów opisanych powyżej, Wynajmujący poniesie szkodę, Najemca ponosi  odpowiedzialność wobec Wynajmującego do wysokości poniesionej przez Wynajmującego szkody.

3. Odpowiedzialność najemcy:  Najemca ponosi pełną odpowiedzialność  materialną wobec Wynajmującego za szkody powstałe z winy Najemcy, w szczególności powstałe: a) podczas kierowania wynajmowanym samochodem przez osoby nie uprawnione do korzystania z samochodu, będące w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, b) bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem, c) gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku, d) powstałe podczas używania samochodu jako narzędzia przestępstwa przez osobę uprawnioną do korzystania z samochodu, e) powstałe w następstwie użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe na skutek niewłaściwego załadowania, przewożenia ładunku lub bagażu, f) spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez osobę uprawnioną do korzystania z samochodu, g) powstałe wskutek kradzieży samochodu, jego części lub wyposażenia albo zabrania samochodu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku, gdy: - kierujący wysiadł z samochodu, pozostawiając wewnątrz kluczyki (sterowniki) służące do otwarcia I/lub uruchomienia samochodu,  jak również, gdy nie dokonano zabezpieczenia poza samochodem dokumentów samochodu (dowodu rejestracyjnego samochodu) I/lub kluczyków (sterowników) służących do otwarcia, uruchomienia samochodu lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających samochód przed kradzieżą. - po zaparkowaniu samochodu w miarę możliwości w bezpiecznym miejscu parkowania nie dokonano zabezpieczenia samochodu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających samochód przed kradzieżą. Wynajmujący zaleca parkowanie wynajętego samochodu na parkingach strzeżonych.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej samochodu, Najemca zobowiązany jest do jego zabezpieczenia oraz do niezwłocznego przekazania Wynajmującemu wszelkich informacji dotyczących zdarzenia oraz miejsca postoju samochodu. Zabrania się Najemcy dokonywania naprawy samochodu bez wiedzy i pisemnej zgody Wynajmującego. W powyższym przypadku należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

4. Ograniczenie odpowiedzialności Najemcy: Poprzez akceptację na pierwszej stronie umowy najmu CDW (ograniczenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia samochodu z winy Najemcy) oraz TP (ograniczenie odpowiedzialności z tytułu kradzieży samochodu) oraz uiszczenie opłaty w zależności od klasy wynajmowanego samochodu zgodnie z obowiązującym u wynajmującego cennikiem  przedstawionym poniżej, Najemca ogranicza swoją odpowiedzialność za powstałe szkody w  wynajmowanym samochodzie do kwoty udziału własnego wymienionego w punkcie 5 uzależnionego od klasy wynajmowanego samochodu. Poprzez akceptację na pierwszej stronie umowy najmu SCDW&TP (SCDW zniesienie odpowiedzialności najemcy w przypadku uszkodzenia samochodu z winy Najemcy , STP: zniesienie odpowiedzialności najemcy w przypadku kradzieży pojazdu (klucz oraz dowód rejestracyjny muszą być zwrócone) ) oraz uiszczenie opłaty w zależności od klasy wynajmowanego samochodu zgodnie z niżej wymienionym cennikiem , w zależności od zastosowanej taryfy cenowej, najemca znosi odpowiedzialność  za powstałe w wynajmowanym pojeździe uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu Najemca ponosi koszt opłaty administracyjnej w wysokości 123 PLN. Akceptacja przez Najemcę CDW, TP oraz SCDW&STP  nie zwalnia z odpowiedzialności Najemcy za samochód w przypadku zaistnienia  okoliczności wymienionych w punkcie 3 niniejszych warunków: zniszczenie wnętrza samochodu, uszkodzenia opon, felg, szyb, dachu, anteny, podwozia, uszkodzeń mechanicznych silnika, wynikających z nieprawidłowego użytkowania samochodu oraz w przypadku rażącego zaniedbania oraz celowego naruszenia warunków najmów, przepisów prawa oraz przepisów drogowych, jak również nie dopełnienia formalności przez Najemcę wymaganych przez Wynajmującego wymienionych w punkcie 6. Poprzez akceptację na pierwszej stronie umowy najmu „G&T – Pakiet szyby i opony” oraz uiszczenie opłaty w zależności od klasy wynajmowanego samochodu zgodnie z poniższym cennikiem najemca znosi swoją odpowiedzialność w przypadku uszkodzenia szyb, opon lub felg spowodowanych podczas właściwej eksploatacji pojazdu.

Stawki za ograniczenie odpowiedzialności za 1 dzień wynajmu auta w zależności od klasy auta: Mini (M): CDW 49,20 PLN, TP 18,45 PLN, SCDW 39,36 PLN, G&T 12,30 PLN;   Ekonomiczna (E): CDW 55,35 PLN, TP 20,91 PLN, SCDW 49,20 PLN, G&T 18,45 PLN; Kompaktowa (C): CDW 61,5 PLN, TP 24,6 PLN, SCDW 61,5 PLN, G&T 24,60 PLN; Średnia (I): CDW 73,8 PLN, TP 30,75 PLN, SCDW 73,8 PLN, G&T 36,90 PLN; klasy: Standard (S) i 9-cio osobowe (F): CDW 86,1 PLN, TP 39,36 PLN, SCDW 73,8 PLN, G&T 43,05 PLN; Premium (P) :CDW 86,1 PLN, TP 39,36 PLN, SCDW 123 PLN, G&T 49,20 PLN;

5. Opłaty: Odpowiedzialność Najemcy w przypadku akceptacji CDW i TP zostaje ograniczona do kwoty w zależności od klasy wynajmowanego samochodu. Klasa M (Mini): 1476 PLN. Klasa E (ekonomiczna) 1845 PLN. Klasa C (kompaktowa) 3075 PLN. Klasa I (średnia) 4305 PLN. Klasy PSF (premium, standard, oraz 9 osobowe) 5535 PLN. Klasy L, X (luksusowa i ekstra) 6150 PLN.  Jeżeli kwota faktycznie poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu najmu nie przekracza kwoty „udziału własnego”, odpowiedzialność Najemcy zostanie ograniczona przez Wynajmującego do wysokości kosztów przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego ustalonych na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez uprawniony podmiot.

W przypadku rażącego zaniedbania lub celowego naruszenia przepisów prawnych przez Najemcę lub gdy powstała w majątku wynajmującego szkoda przewyższa wysokość kar umownych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia  całości odszkodowania na zasadach ogólnych. Wynajmujący obciąży najemcę udokumentowanymi kosztami związanymi z koniecznością zakupu utraconego przez Najemcę wyposażenia przedmiotu najmu. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wszelkich mandatów lub innych kar wynikających z zawinionego naruszenia przepisów prawa, przepisów drogowych i porządku publicznego podczas trwania umowy najmu. Za każdorazowe wskazanie użytkownika samochodu przy otrzymaniu zapytania od instytucji do tego uprawnionych, Najemca zobowiązuje się do zapłaty wynajmującemu 80 PLN do 5 lat od daty zwrotu samochodu i wyraża zgodę na obciążenie przez wynajmującego podanej w niniejszej umowie karty kredytowej w/w kwotą. W przypadku wynajmu samochodu poza godzinami pracy punktu wynajmu, Najemca uiści opłatę dodatkową w wysokości 123 PLN z tytułu wynajmu poza godzinami pracy punktu wynajmującego. W przypadku zwrotu samochodu przez Najemcę w innym punkcie świadczenia usług przez Wynajmującego, niż w mieście, w którym nastąpiło wydanie przedmiotu najmu, Najemca uiści opłatę w wysokości 369 PLN.  Na wyraźną prośbę Najemcy za dodatkową odpłatnością samochód może zostać wydany lub odebrany od Najemcy w miejscu wskazanym przez Najemcę. Kwota opłaty za usługę stanowi iloczyn kwoty 2,5 PLN za każdy kilometr oraz ilości kilometrów liczonych od najbliższego punktu świadczenia usług wynajmu samochodów przez Wynajmującego. Do wynajętego samochodu, Najemca ma możliwość wynajęcia dodatkowego wyposażenia w postaci: fotelika dziecięcego  w cenie 148 PLN bez względu na długość okresu najmu, podkładki dla starszego dziecka w cenie 98 PLN bez względu na długość okresu najmu, nawigacji GPS w cenie 37 PLN za każdy dzień trwania umowy najmu – maksymalna opłata wynosi 370 PLN w ramach jednej umowy najmu, urządzenia dostępu do Internetu - WiFi  w cenie 37 PLN maksymalna opłata wynosi 370 PLN w ramach jednej umowy najmu

6. Wypadki i kradzieże: W każdym przypadku kradzieży lub zaistnienia szkody w przedmiocie najmu w związku z kolizją, przestępstwem lub zdarzeniem losowym, Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie wynajmującego oraz jednostkę Policji, jak również w miarę możliwości dokonać wszelkich innych czynności zapobiegających zwiększeniu rozmiaru szkody. Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować wynajmującego o wszelkich uszkodzeniach przedmiotu najmu. Zawiadomienie winno być dokonane wraz z wszelkimi informacjami związanymi z okolicznościami powstania szkody na wypełnionym przez najemcę druku „oświadczenie o zdarzeniu”  dostępnym w dokumentach wynajmowanego samochodu najpóźniej w momencie zdania przedmiotu najmu wynajmującemu. W szczególności w przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca obowiązany jest do zgłoszenia kradzieży w jednostce Policji, dzięki któremu Wynajmujący uzyska kopię potwierdzenia zgłoszenia faktu kradzieży przedmiotu najmu od wskazanej przez Najemcę jednostki Policji. Najemca dołoży należytej staranności w celu ustalenia okoliczności zaistniałych zdarzeń. Najemca jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w procesie likwidacji szkody.  Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za zawinione zaniedbania w dokonaniu odpowiednich zgłoszeń, jeśli wynikiem tych zaniedbań była utrata uprawnień do odszkodowania lub powstanie innych skutków prawnych niekorzystnych dla Wynajmującego.

7. Odpowiedzialność Wynajmującego: Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione, pozostawione w przedmiocie najmu, opłaty parkingowe, oraz mandaty nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.

8. Ubezpieczenie: Wynajmujący oświadcza, że samochód posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ważne na terytorium RP oraz krajów UE. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów samochodu. 9. Postanowienia końcowe: Najemca zgodnie oświadcza, iż jest świadomy treści powyższych zapisów oraz akceptuje w pełni postanowienia niniejszej umowy, którą otrzymał wraz z ogólnymi warunkami oraz protokołem wydania/zwrotu samochodu. Najemca potwierdza, że podane do umowy dane są prawdziwe, oraz wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Wynajmującego, który będzie ich Administratorem, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji niniejszej umowy. Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania. Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy podlegają: a) w przypadku umów z przedsiębiorcami, rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby Wynajmującego b) w przypadku umów z konsumentami, Sąd właściwości ogólnej. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą Stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron .

 

Logowanie

Masz pytania? Napisz do nas!

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco z promocjami i nowymi ofertami

Twoje konto

Jezeli nie masz kontaZarejestruj się